2015-07-13

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie

 

ADRES: 
ul. Uniwersytecka 12
20-029 Lublin 

 

KONTAKT: 

Faks: 81 532 47 23 
E-Mail: psse.lublin@pis.gov.pl 

NIP:      712-212-57-98
REGON: 000314307

Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.05

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP (psse_lublin)


Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Lublinie pełni Wiesława Jakubczak

kontakt org@psse.lublin.pl

 

 


 

Informacja dla osób uprawnionych (niedosłyszących, niesłyszących głuchoniewidomych) o sposobie komunikowania się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w LublinieInformacja dla osób uprawnionych (niedosłyszących, niesłyszących głuchoniewidomych) o sposobie komunikowania się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie

 

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1824 ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem:

1) osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.

2) tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

3) tłumacza SJM - systemu języka migowego,

4) tłumacza  SKOGN - dla osoby głuchoniewidomej.


Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Zgłoszenia dokonać można:

1) e-mailem na adres  psse.lublin@pis.gov.pl lub org@psse.lublin.pl

2) tel. stacjonarny       81 47 87 123

3) fax                          81 532 47 23


Osoba do kontaktu:
Wiesława Jakubczak 
org@psse.lublin.pl

 

 

 

Załączniki

  wniosek o pomoc tł...igowego 1.pdf 83,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się