2016-02-10

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej (w celu ponownego wykorzystania), niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

1.    Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie  (dalej PSSE w Lublinie) oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

1)   Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej  PSSE w Lublinieoraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

a)      źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PSSE w Lublinie (URL)”;

b)       czasu wytworzenia informacji przez PSSE w Lublinie (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);

c)       czasu pozyskania informacji publicznej z PSSE w Lublinie.

2)   Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z PSSE w Lublinie materiału w zmienionej formie.

3)    PSSE w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

4)   PSSE w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 

2.    Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 

1)        Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje
na wniosek w przypadku, gdy:

a)    informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Lublinie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

b)   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla niej określone.

2)        Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

3)        Każdorazowo przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej PSSE w Lublinie może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o  dostępie do  informacji  publicznej.

 

3.    Opłaty

 

Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Załączniki

  Wniosek_o_ponowne_w...ublicznej.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się